София 1407, бул.Джеймс Баучер 51 ет.9, Тел./Факс (02) 962 83 80 English version  


Основните дейности на "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ"ООД са в следните области:

Изследвания и проучвания в областта на развитието на електроенергийната система

 • Перспективни проучвания
 • Енергийни изследвания
 • Мрежи ВН
 • Ел. уредби
 • Генериращи мощности
 • Технико-икономически изследвания
 • ТКС (токове на късо съединение)
 • Потокоразпределение на мощностите
 • Компенсация на реактивна мощност
 • Други

1

Предпроектни проучвания, работни проекти и екзекутивни чертежи за подстанции и ел.уредби

 • Идейни и работни проекти за подстанции и ел. уредби
 • Компановъчни решения за открити уредби до 750 kV
 • Компановъчни решения за закрити уредби до 110 kV
 • Проекти по първична комутация - детайлни
 • Проекти по вторична комутация - детайлни
 • Проекти по релейна защита и автоматика на подстанциите и ел. уредбите
 • Автоматизирани системи за управление на подстанции, изпълнени с PC и контролери
 • Гръмозащитни и заземителни инсталации на ел.уредби и подстанции, включително и специални решения
 • КРУ - ВН - СрН (от 6 до 400 kV) изпълнени със SF6; вакуумни за Ср.Н.
 • Проекти за рехабилитация и възстановяване
 • Маслосъбиращи инсталации
 • Пожарогасителни инсталации
 • СОТ и ПИ(Сигнално Охранителна Техника и ПожароИзвестяване)
 • Технологични задания по части АС, благоустрояване, пътища и др.
 • Дизел-генераторни станции
 • Уредби за сигнализация на ел.уредбите
 • Уредби за собствени нужди постоянен и променлив ток
 • Изготвяне и оценка на тръжни документи за  изграждане  на  подстанции  под ключ
 • Изготвяне и оценка на тръжни  документи за всички видове ел.  съоръжения, релейни защити, контролери и др.
 • Геодезийни заснемания на площадки и линейни обекти
 • Изготвяне на екзекутивни документации и чертежи. Ексзекутивни заснемания


Предпроектни проучвания, работни проекти и екзекутивни чертежи за електропроводни линии В.Н.

 • Въздушни електропроводни линии до 750 kV
 • Оценка състоянието на съществуващи електропроводи и проекти за рехабилитация на същите
 • Оптични кабели за нови въздушни електропроводни линии; подмяна на м.з.въжета на съществуващи електропроводи с оптични влакна
 • Изследвания, оразмерявания и изчисления на всички елементи на въздушни електропроводи - проводници м.з.въжета, изолация, арматурни части, стълбове, фундаменти и др.
 • Изготвяне и оценка на тръжни документи за доставка на всички елементи на въздушните електропроводи
 • Консултантска и инженерингова дейност в областта на въздушните електропроводи
 • Картографиране и координиране на въздушни електропроводи


Автоматика и телемеханика на енергийната система

 • Телемеханика на енергийни обекти до 750 кV
 • Високочестотни канали по ВЛ до 750 кV
 • Оптични канали и връзки
 • Противоаварийна автоматика на енергийната система
 • Мрежово телеуправление на райони от енергийната система
 • Телекомуникационни системи по оптични влакна
 • Телефонни и оптични кабели
 • Системи за основно и резервно захранване на диспечерски пунктове и енергийни обекти
 • Технологическата част за диспечерски пунктове за управление на енергийната система до ниво ЦДУ
 • Технологически задания по части АС, благоустрояване, ел. част, осветление на диспечерски пунктове
 • Радиорелейни линии
 • УКВ радио мрежа за нуждите на експлоатацията на енергийни обекти
 • Инженерингови услуги в областта на внедряването на автоматизирани системи за диспечерско управление
 • Изготвяне на тръжни документи за доставка на телекомуникационна апаратура и апаратура за предаване на данни
 • Оценка на тръжни документи за доставка на телекомуникационна апаратура и апаратура за предаване на данни


2

Градски електрически мрежи

 • Проектиране на генпланове за електроснабдяване на градове, жилищни квартали, курортни комплекси и промишлени зони
 • Външно електрозахранване на обекти
 • Проектиране на трафопостове
 • Проектиране на възлови станции
 • Проектиране на кабелни линии до 110 kV
 • Проектиране на кабелни линии 10 и 20 kV
 • Проектиране на кабелни линии ниско напрежение


4

Архитектурно - строителна част

 • Проектиране на различни типове и видове строителни конструкции за открити уредби до 400 kV
 • Проектиране на промишлени, административни и помощни сгради за нуждите на подстанциите и ел.уредбите
 • Проектиране на стоманени портали до 400 kV и стоманобетонови стълбове до 20 kV
 • Проектиране на стоманорешетъчни стълбове за електропроводи
 • Проверка на сеизмична устойчивост на съществуващи сгради и проектиране на укрепващи конструкции
 • Проектиране на трафопостове, тръбни мрежи и тунели и кабелни линии 20 kV, НН и възлови станции


 


Услугите, извършвани от "ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ"ООД обхващат:
 

Изследвания

 • Системни изследвания
 • Предпроектни проучвания
 • Предварителни и подробни проучвания
 • Проекти за нови уредби и подстанции
 • Проекти за разширение на уредби и подстанции
 • Проекти за електропроводи и рехабилитацията им
 • Оценка на влиянието върху околната среда


5

Проектиране

 • Планиране
 • Предварителни, идейни и технически проекти
 • Детайлни проекти
 • Работни чертежи
 • Екзекутивни заснемания и чертежи
 • Техническа оценка на офертите
 • Избор на оборудване
 • Тръжна документация, спецификации и количествени сметки
 • Договорни условия

 

Управление на проектирането и строителството

 • Методи на строителство
 • Планиране и съставяне на графици
 • Подготовка на договори и договорна стратегия
 • Оценки на бюджета
 • Администриране на договори
 • Оценяване на оферти
 • Доставки на оборудване и материали
 • Стойностна сметка и контрол
 • Гаранция за качество
 • Авторски надзор


Пускане в експлоатация

 • Инженер на обект
 • Надзор на обекта
 • Подготовка на наръчници за експлоатация и поддръжка
 • ОбучениеЕксплоатация и поддръжка

 • Основна поддръжка
 • Обновяване на оборудване
 • Разширение и подновяване
 • Проверки за безопасността
 • Инспекции
 • Организационни проучвания Контрол на качеството

Контролът на качеството в ЕЛЕКТРОЕНЕРГОПРОЕКТ се основава на действаща система за управление на качеството, съобразена с изискванията на EN ISO 9001:2000


ХАРДУЕР

 • Персонални компютри Pentium 450 MHz, 850 MHz и 1800 MHz
 • HP PLOTER А1
 • Scanner Action Imaging Solutions Evolution Pro. A0
 • Toshiba copy Center
 • Toshiba copy machine
 • Scanner HP
 • Scanner Toshiba
 • HP LaserJet 4500 DN
 • HP LaserJet 6Р и 2100, Professional A3
 • HP color A3 printer 1200C
 • Друга периферия, вкл. CD-RW, MO-RW и др.
 • Размножителна база с Office 1 Super Store

СОФТУЕР

 • Графични системи: AutoCad 2002 LT
 • Windows 98, 2000, XP
 • Офис продукти: Microsoft Office 2000, XP
 • Специализиран електротехнически софтуер - ETAP Power Station
  • Изследвания с пресмятане на режими в енергийната система
  • Токове на късо съединение
  • Потокоразпределение активна и реактивна мощност
  • Заземителни инсталации
  • Координация на изолацията и пренапрежения

 • Инженерно-конструкторски системи
  • Рамка - ЦЕССИ
  • Безгред - ЦЕССИ
  • Деформации - ЦЕССИ
  • Сеизмика - ЦЕССИ
  • Planet
  • PanelPro
  • Динамика
  • Оразмеряване бетон
  • Оразмеряване стомана
  • ArmCAD

 • Остойностяване: Building Manager
    ЕлектроЕнергопроект ООД © 2005 Всички права запазени. web design by: Yaroslav Stanev