София 1407, бул.Джеймс Баучер 51 ет.9, Тел./Факс (02) 962 83 80 English version 

Дружеството е член на Българската браншова камара по Енергетика в РБ и има издадени референции от:

 • НЕК ЕАД - ЦУ
 • П "Трафоелектроинвест"
 • "ВЕНИ - 97"
 • "Трафел"
 • "МЕКАМИДИ" - Франция
 • П "Мрежи ВН" - ЦУ
 • "Електроразпределение - столично"
 • "Енергопроект" АД
 • "ТЕЛЕКОНТ"
 • П "Мрежи ВН"
 • ЕПР Пловдив
 • ЕПР Г. Оряховица
 • ЕПР Плевен
 • ЕПР Варна
 • ЕПР Бургас
 • ЕПР Русе
 • ЕПР Благоевград
 • ЕПР София

Наши проекти:

Екипът на фирмата е работил по следните разработки:

» до 2000 г.

Общо енергийни разработки:

- Обща конфигурация на мрежата 400 kV
- Обща конфигурация на мрежата 220 kV
- Влияние на особеностите на ВЕЦ и ПАВЕЦ върху оптимизиране на режимите на ЕЕС по активна мощност, 1982 г.
- Възможности за секциониране на мрежата 110 кV за етап 1985 г.
- Необходими компенсиращи мощности, 1983 г.
- Оптимални системи за енергоснабдяване на комунално-битовия сектор в НРБ до 2000 г., 1984 г.
- Развитие на основната ел. мрежа (400 и 220 кV) на ЕЕС на НРБ, 1986 г.
- Компенсиране на реактивните мощности и режим на напреженията, етап 90-95 г., 1987 г.
- Конфигурация на мрежата 220 кV, 1987 г.
- Изследване на режима на работа на мрежата 110 кV в Северна България за 1995-2000 г., 1989 г.
- Изследване на възможностите за транзитиране на ел. енергия от СССР през енергосистемата на НРБ, 1989 г.
- Компенсиране на реактивните товари и режим на напрежения в мрежата В.Н. Разпределение на товарите и генериращите мощности в минимален режим до 2000 г., 1989 г.
- Насочващи технически решения за изграждане на опорни подстанции 400/110 кV и свързаната с тях мрежа 110 кV, 1989 г.
- Разработка на методика за количествена оценка на сигурността и технико- икономическо сравнение на варианти на проектни решения, 1996 г.
- Ръководство за ползване в практиката на методиката за количествена оценка на сигурността и технико-икономически сравнения
- Предпроектни проучвания за осъществяване на износ на ел. енергия от ЕЕС на България към ЕЕС на Турция
- ПП за конфигурация на мрежата 110 kV в Югоизточния район на София (п/ст "Казичене" - ТЕЦ "София изток" - п/ст "София юг")
- ПП за конфигурация на мрежи ВН в района на София за етап до 2000 г.
- ПП за инженерни изследвания за схемата и режима на работа на електроснабдителната система на МК "Кремиковци" за първия етап след влизането в експлоатация на п/ст "Металургична"
- ПП за конфигурацията на мрежа 110 kV около п/ст "Образцов чифлик" 400/110 kV
- ПП за конфигурация на мрежата 110 kV около п/ст "Силистра" 400/110 kV и присъединяване на ВЕЦ "Силистра - Кълъраш " към системата
- ПП за енергийни и ел.проучвания за оценка на конфигурацията на преносната мрежа в района на Силистра
- ПП за енергийни и ел.изследвания за оценка на необходимостта от изграждане на п/ст "Добрич" 400/110 kV
- ПП за междусистемна връзка 110 kV - п/ст "Скакавица" и п/ст "Крива паланка"
- ПП за конфигурация на мрежа ВН в района на Пловдив - Карлово
- Присъединяване на ВЕЦ от Каскада "Горна Арда" към ЕЕС:
    · Етап А-1: Енергийни и ел.изследвания
    · Етап А-4: Защита на ел.съоръжения 110 и 20 kV от пренапрежения;
    · Етап А-5: Изследване за избора на блочните трансформатори и начина на регулирането им
- ПП за конфигурация на мрежа 110 kV в района на комплекса Марица - Изток в етап до 2005 г.
- ПП за технически решения за овладяване на Т.К.С. в ОРУ 110 kV на п/ст "Марица Изток" 220/110 kV
- ПП за варианти за определяне оптимална конфигурация на ЕП и п/ст ВН за ел.захранване на обектите на НХК "Бургас"
- ПП за външно ел. захранване на ГПП 400/110/35 kV на МП "Бургас"
- ПП за конфигурация на мрежа 110 kV в района на ТДУ "Юг"
- ПП за външно електрозахранване на нови битови и промишлени обекти в района на община Несебър
- П/ст "БПС" - захранване на 220 kV втори трансформатор 220/110 kV в АЕЦ и ЕП 220 kV за ЕПС

Подстанции:   

Изцяло ново проектирани над 350 подстанции за ЕЕС на Република България, за промишлеността и селското стопанство и над 100 реконструкции в съществуващи подстанции:

- п/ст "Варна" 750/400/15,75кV
- п/ст "Добруджа" 400/220/110 кV
- п/ст "Столник" 400/220/110 кV
- п/ст "Пловдив" 400/220/110 кV
- п/ст "Мизия" 400/220/110 кV
- п/ст "София запад" 400/110 кV
- п/ст "Благоевград" 400/110кV
- п/ст "Златица" 400/110 кV
- п/ст "Бургас" 400/110 кV
- п/ст "Червена могила" 400/110 кV
- п/ст "Царевец" 400/110 кV
- п/ст "Алеко" 220/110 кV
- п/ст "Бойчиновци" 220/110 кV
- п/ст "Казичене" 220/110 кV
- п/ст "Карнобат" 220/110 кV
- п/ст "Образцов чифлик" 220/110 кV
- п/ст "Мадара" 220/110 кV
- п/ст "Плевен" 220/110 кV
- п/ст "Видин" 220/110 кV
- п/ст "Балкан" 220/110 кV
- п/ст "Горна Оряховица" 220/110 кV
- п/ст "София юг" 220/110 кV
- п/ст "Добрич център" 110/20 кV
- п/ст "Ямбол център" 110/20 кV
- п/ст "Асеновград" 110/20 кV
- п/ст "Пловдив център" 110/20 кV
- п/ст "Джумая" 110/20 кV
- п/ст "Разлог" 110/20 кV
- п/ст "Камено" 110/20 кV
- п/ст "Чародейка" 110/20 кV
- п/ст "Горубляне" 110/20 кV
- п/ст "Ардино" 110/20 кV
- п/ст "Разград 3" 110 кV възел
- п/ст "Г.Димитров" 110/10 кV
- п/ст "Гео Милев" 110/10 кV
- п/ст "Витоша" 110/10 кV
- п/ст "Студентски град" 110/20 кV

Електропроводи ВН:   

- ВЛ 400 кV п/ст "Добруджа" - п/ст "Варна" - п/ст "Царевец" - п/ст "Мизия" ("Крайцер", "Отечество" и "Родина")
- ВЛ 400 кV СССР - НРБ ("Дружба")
- ВЛ 400 кV АЕЦ "Козлодуй" - п/ст "Мизия" ("Искър")
- ВЛ 400 кV АЕЦ "Козлодуй" - п/ст "Мизия" ("Пионер-Четник")
- ВЛ 400 кV АЕЦ "Козлодуй" - п/ст "София-запад" ("Петрохан")
- ВЛ 400 кV п/ст "Софи-запад" - п/ст "Червена могила" ("Люлин-Рударци")
- ВЛ 400 кV п/ст "Червена могила" - п/ст "Благоевград" ("Джерман-Осогово")
- ВЛ 400 кV п/ст "Червена могила" - Възел "Ветрен" ("Мусала")
- ВЛ 400 кV Възел "Ветрен" - п/ст "Пловдив-юг" ("Родопи")
- ВЛ 400 кV п/ст "Пловдив-юг" - ТЕЦ "Марица изток-3" ("Хеброс")
- ВЛ 400 кV ТЕЦ "Марица изток-3" - ТЕЦ "Марица изток-2" - п/ст "Бургас" ("Мъдрец" и "Зорница")
- ВЛ 400 кV п/ст "Добруджа" - п/ст "Варна" - п/ст "Бургас" ("Флагман" и "Черно море")
- ВЛ 220 кV АЕЦ "Козлодуй" - п/ст "Мизия" ("Борован" и "Бреница")
- ВЛ 220 кV АЕЦ "Козлодуй" п/ст "Бойчиновци" ("Хайредин")
- ВЛ 220 кV п/ст "Мизия" - п/ст "Плевен" ("Ростов")
- ВЛ 220 кV п/ст "Мизия" - п/ст "Г. Оряховица" ("Вит")
- ВЛ 220 кV п/ст "Г.Оряховица" - п/ст "Образцов чифлик"
- ВЛ 220 кV п/ст "Г.Оряховица" - п/ст "Мадара" ("Тича")
- ВЛ 220 кV п/ст "Мадара" - п/ст "Добруджа" ("Коларов" и "Волов")
- ВЛ 220 кV п/ст "Г.Оряховица" - ТЕЦ "Марица изток-2" ("Стара планина-Хемус")
- ВЛ 220 кV ТЕЦ "Марица изток-2" - ТЕЦ "Марица изток-3" ("Овчарица")
- ВЛ 220 кV ТЕЦ "Марица изток-3" - п/ст "Марица-изток" ("Медникарово")
- ВЛ 220 кV ТЕЦ "Марица изток-3" - п/ст "Узунджово" ("Константиново")
- ВЛ 220 кV п/ст "Марица-изток" - п/ст "Пловдив-юг" ("Румелия" и "Тракия")
- ВЛ 220 кV п/ст "Пловдив" - п/ст "Алеко" ("Първенец")
- ВЛ 220 кV п/ст "Алеко" - п/ст "Балкан" - п/ст "Г.Оряховица" ("Шипка" и "Янтра")
- ВЛ 220 кV п/ст "Алеко" - п/ст "Казичене" (""Бенковски-Оборище")
- ВЛ 220 кV п/ст "ВЕЦ "Белмекен" - п/ст "Казичене" ("Рила")
- ВЛ 220 кV ТЕЦ "Бобов дол" - п/ст "София-юг" - п/ст "Казичене" ("Витоша-Верила" и "Дървеница-Панчарево")
- ВЛ 220 кV ТЕЦ "Бобов дол" - п/ст "Столник" ("Студена-Струма")
- ВЛ 110 кV ВЕЦ "Студен кладенец" - п/ст "Кърджали" ("Перперек")
- ВЛ 110 кV ВЕЦ "Студен кладенец" - п/ст "Марица-изток" ("Малево-Пясъчево-Славяново")
- ВЛ 110 кV п/ст "Шумен" - п/ст "Разград" ("Бели Лом")
- ВЛ 110 кV п/ст "Марица-изток" - п/ст "Елхово" ("Сакар")
- ВЛ 110 кV п/ст "Елхово" - п/ст "Босна" ("Близнак")
- ВЛ 110 кV п/ст "Добруджа" - п/ст "Толбухин" ("Ботево")
- ВЛ 110 кV п/ст "Плевен-1" - п/ст "Гулянци" ("Подем")
- ВЛ 110 кV п/ст "Г.Оряховица" - п/ст "Образцов чифлик" ("Бутан-Климентово-Орловец-Манастирица-Кулата")
- ВЛ 110 кV п/ст "Г.Оряховица" - п/ст "Попово" ("Правда-Калето")
- ВЛ 110 кV п/ст "Добруджа" - п/ст "Алфатар" ("Орляк-Долина-Безмер")
- ВЛ 110 кV п/ст "Михайловград" - п/ст "Мартиново" ("Мак")
- ВЛ 110 кV 110 кV ТЕЦ "Република" - Стрезимировци ("Бърдо-Ерма")
- ВЛ 110 кV п/ст "Попово" - п/ст "Търговище" ("Росина")
- ВЛ 110 кV ВЕЦ "Ивайловград" - п/ст Елхово" ("Ивайло-Граничар-Вишеград")
- ВЛ 110 кV ТЕЦ "Марица-3" - п/ст "Чирпан" ("Крачолов")
- ВЛ 110 кV п/ст "Симитли" - п/ст "Сандански" (""Гранит-Орбел")
- ВЛ 110 кV ТЕЦ "Бобов дол" - п/ст "Кюстендил-2" ("Кадин мост")
- ВЛ 110 кV п/ст "Дулово" - п/ст "Силистра" ("Доростол")
- ВЛ 110 кV АЕЦ "Козлодуй" - п/ст "Станево" ("Аспарухов вал")
и други ВЛ ВН за ЕЕС на страната.

АТЕС   

- Проектиране на Автоматизирана система за диспечерско управление на подстанции 400 кV - п/ст "Благоевград" 400/110 кV, п/ст "Червена могила" 400/110 кV, п/ст "София запад" 400/110 кV, п/ст "Столник" 400/110 кV, п/ст "Мизия" 400/220/110 кV, п/ст "Царевец" 400/110 кV, п/ст "Добруджа" 400/220/110 кV, п/ст "Бургас" 400/110 кV, п/ст "Пловдив" 400/220/110 кV, п/ст "Златица" 400/110 кV
- Проектиране на Автоматизирана система за диспечерско управление на обекти 220 кV - п/ст "Казичане" 220/110 кV, п/ст "София юг" 220/110 кV, п/ст "Узунджово" 220/110 кV, п/ст "Мадара" 220/110 кV, п/ст "Бойчиновци" 220/110 кV, п/ст "Горна Оряховица" 220/110 кV, п/ст "Балкан" 220/110 кV, п/ст "Чудомир" 220/110 кV, п/ст "Алеко" 220/110 кV
- Проектиране на Автоматизирана система за диспечерско управление на п/ст "Варна" 750/400 кV
- Проектиране на технологическата част за ЦДУ за управление на енергийната система
- Проектиране на технологическата част за ТДУ Запад, ТДУ Изток, ТДУ Север и ТДУ Юг
- Радиорелейни линии за НЕК
- Изследване на телекомуникационния трафик на енергетиката и перспективи за развитието му до 2010 год.
- Изготвяне на тръжни документи за доставка на в.ч. канали, по проект Енергия 1, финансиран от Световната банка
- Изготвяне на тръжни документи за доставка на ел. измервателни преобразуватели, по проект Енергия 1, финансиран от Световната банка
- Изготвяне на тръжни документи за доставка на разширение на TELEGYR система, по проект Енергия 1, финансиран от Световната банка
- Изготвяне на проекти за в.ч. канали, доставка от фирма ALCATEL по проект Енергия 1 финансиран от Световната банка
- Изготвяне на проекти за разширение на съществуващата TELEGYR система по проект Енергия 1, финансиран от Световната банка
- Изготвяне на проекти за измервателни преобразуватели доставка от Schlumberger по проект Енергия 1, финансиран от Световната банка
- Проектиране на в.ч. канали за междусистемните линии между България и Румъния, Русия и Молдова
- Изследване възможностите за въвеждане на мрежово телеуправление за НЕК-ЕАД
- Проектиране на ПАА за ЕЕС на България
- Изпълнение монтажни работи по внедряване на телемеханична система в "Мини Марица изток", както следва:
    · п/ст ЦРБ
    · п/ст Гипсово
    · п/ст 3 март
    · п/ст Гледачево
    · п/ст Първа
    · п/ст Втора
    · п/ст Трета
    · п/ст Четвърта
    · п/ст Пета
    · п/ст Шеста
    · п/ст Седма
    · п/ст Осма
- Връзка на SCADA система на АСДУ на Мини Марица изток със SCADA системата на ТДУ Юг

Градски мрежи:   

- Електроснабдяване на гр. Перник, гр. Кюстендил, гр. Созопол, гр. Благоевград, гр. Балчик, Община Несебър и др.;
- Електроснабдяване на Метрополитен;
- Външно електрозахранване на х. Хилтън, СН на ХВ "Горна Арда" и др.
- Кабелни линии 110 kV в гр. София, гр. Варна, гр. Хасково;
- Кабелни линии средно напрежение в гр. Дупница, гр. Русе, гр. Хасково.

Строителна група:

- Новопроектирани и реконструирани подстанции и ел. уредби, както и проверка с укрепване на сеизмична устойчивост на сградите в съществуващи подстанции и преградни стени в ЗРУ, както следва:

    · п/ст "София Запад" 400/110 kV
    · п/ст "Елин Пелин" 110/20 kV
    · п/ст "Дръстър" 110/20 kV
    · п/ст "Пазарджик" 110/20 kV
    · п/ст "Столник" 400/220/31,5 kV
    · п/ст "Станке Димитров" 110/20 kV
    · п/ст "Самоков" 110/20 kV
    · п/ст "Узунджово" 110/20 kV
    · п/ст "Димитровград" 110/20 kV
    · п/ст "Хасково-I" 110/20 kV
    · п/ст "Хасково-II" 110/20 kV
    · п/ст "Любимец" 110/20 kV
    · п/ст "Хасково-III" 110/20 kV
    · п/ст "Пазарджик-изток" 110/20 kV
    · п/ст "Орландовци" 110/20 kV
    · п/ст "Асеновград I" 110/20 kV
    · п/ст "Марица изток"
    · п/ст "Септемврийци" 110/20 kV
    · п/ст "Нови Кричим" 110/20/6,3 kV
    · п/ст "Пясъчник" 110/21/6,3 kV
    · п/ст "Петрич" 110/20 kV
    · п/ст "Якоруда 110/20 kV
    · п/ст "Брезник" 110/20 kV
    · п/ст "Костинброд" 110/20 kV
    · п/ст "Образцов чифлик" 110/20 kV
    · п/ст "Ветрен" 110/20 kV
    · п/ст "Балчик" 110/20 kV
    · п/ст "Велинград" 110/20 kV
    · п/ст "Пловдив-юг" 400/110 kV
    · п/ст "Благоевград" 400/110 kV
    · п/ст "Разлог" 110/20 kV
    · п/ст "Сандански" 110/20 kV
    · п/ст "Шабла" 110/20 kV
    · п/ст "Каварна" 110/20 kV
    · п/ст "Перун" 110/20 kV
    · п/ст "Ямбол I" 110/20 kV
    · п/ст "Джумая" 110/20 kV
    · п/ст "Чирпан" 110/20 kV
    · п/ст "Фаворит" 110/20 kV
    · п/ст "Крушари" 110/20 kV
    · п/ст "Добрич" 110/20 kV
    · п/ст "Тервел" 110/20 kV
    · п/ст "Ген. Тошево" 110/20 kV
    · п/ст "Нона" 110/20 kV
    · п/ст "Димитровград" 110/20 kV
    · п/ст "Никола Колев" 110/20 kV
    · п/ст "Кула" 110/20 kV
    · п/ст "Черни връх" 110/20 kV
    · п/ст "Кабиле" 110/20 kV
    · п/ст "Свищов" 110/20 kV
    · п/ст "Провадия"
- Възлови станции:
    · "Белене"
    · "Яденица"
    · "Сунгурларе"

» 2001 г.

Общо енергийни разработки:   

- Енергийни и електрически изследвания за присъединяване на п/ст "Делянките"110/20кV
- Енергийни и електрически изследвания за присъединяване на п/ст "Прослав"110/20кV
- Енергийни и електрически изследвания за присъединяване на п/ст "Поморие"110/20кV
- Енергийни и електрически изследвания за присъединяване на п/ст "Созопол"110/20кV

Подстанции:   

- П/ст "Делянките"110/20кV с ВЛ 110кV - препроектиране на ОРУ 110кV и КРУ 20кV - преминаване от схема два блока линия-трансформатор в "единична секционирана шинна система":
    · ОРУ 110кV - І-на и ІІ-на комутация
    · Релейна защита;
    · КРУ 20кV - І-на и ІІ-на комутация и релейна защита
    · Дизел генератор - машинно технологична част, ел.част КИП и А
    · Вертикална планировка, генплан с маслосборна канализация
- П/ст "Ардино" - ПОИС
- П/ст "Хасково център" - ПОИС
- Ел. част за изграждане на базови станции за втори GSM оператор

Електропроводи ВН:   

- ВЛ 400кV "Хеброс" - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип OPGW:
    · Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата
    · Електромеханични изчисления
    · Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже
- ВЛ 400кV "Мъдрец" - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип OPGW:
    · Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата
    · Електромеханични изчисления
    · Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже
- ВЛ 400кV "Люлин-Рударци" - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип OPGW:
    · Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата
    · Електромеханични изчисления
    · Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже
- ВЛ 400кV "Сердика" - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип OPGW:
    · Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата
    · Електромеханични изчисления
    · Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже
- ВЛ 400кV "Ботунец" - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип OPGW:
    · Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата
    · Електромеханични изчисления
    · Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже
- ВЛ 220кV "Елин Пелин-Байлово" - Подмяна на мълниезащитно въже
С-70 с оптичен кабел тип OPGW:
    · Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата
    · Електромеханични изчисления
    · Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже
- ВЛ 220кV "Малашевци" - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип OPGW:
    · Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата
    · Електромеханични изчисления
    · Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже
- ВЛ 110кV ВЕЦ "Студен кладенец" - п/ст "Крумовград" - Реконструкция в междустълбия №№ 34-35 и 35-36
- ВЛ 110кV п/ст"Камено" - ТЕЦ"НХК" - участък от п/ст "Камено" до стълб 9А

АТЕС   

- Проектиране на Автоматизирана система за диспечерско управление на подстанции 110 кV
- Проектиране на Автоматизирана система за диспечерско управление на ПАВЕЦ "Чаира"
- Проектиране на автоматизирана телефонна мрежа за ЦДУ, ТДУ и РДС
- УКВ радиомрежа на НЕК
- Изпълнение "под ключ" на SCADA системи за РДС Горна Оряховица
- Изпълнение "под ключ" на SCADA системи за РДС Кюстендил
- Изпълнение "под ключ" на SCADA системи за РДС Марица Изток
- Изпълнение "под ключ" на системата за резервно измерване на междусистемните електропроводи за следните обекти:
    · п/ст "Благоевград 400кV"
    · п/ст "София Запад 400кV"
    · п/ст "Добруджа 400кV"
    · п/ст "Варна"
    · АЕЦ "Козлодуй"

Градски мрежи:   

- ПП за КЛ 110 kV за п/ст "Хасково център"110/20кV
- РП за КЛ 110кV от п/ст" Хасково ІІІ" до п/ст"Хасково център"
- РП за КЛ 110кV от п/ст" Хасково ІІ" до п/ст"Хасково център"
- РП за КЛ 20кV от п/ст" Хасково център"110/20кV с прилежащ колектор и канални мрежи
- ПП за изместване на п/ст "Витоша"
- П/ст "Делянките"110/20кV - изследване техническото състояние на мрежата 20кV в района
- П/ст "Прослав"110/20кV - изследване техническото състояние на мрежата 20кV в района
- П/ст "Созопол"110/20кV - изследване техническото състояние на мрежата 20кV в района
- П/ст "Поморие"110/20кV - изследване техническото състояние на мрежата 20кV в района

Строителна група:   

- П/ст "Ардино" 110/20кV - нова подстанция ОРУ и ЗРУ
- П/ст "Хасково 3"110/20кV - реконструкция
- П/ст "Хасково-център"110/20кV - нова подстанция ЗРУ 110кV
- П/ст "Костинброд"110/20кV - реконструкция
- П/ст "Сандански"110/20кV - ЗРУ с командна сграда - укрепване
- П/ст "Петрич"110/20кV - ЗРУ с командна сграда - укрепване
- П/ст "Димитровград"110/20кV - реконструкция ОРУ 110кV


» 2002 г.

Общо енергийни разработки:   

- Енергийни и електрически изследвания за присъединяване на ВЕЦ от Каскада "Горна Арда" към ЕЕС на Р България - обобщен доклад
- Енергийни и електрически изследвания за присъединяване на ВЕЦ "Цанков камък" към ЕЕС на Р България
- ВЕЦ "Огоста" - Присъединяване към енергийната система - еднолинейна схема

Подстанции:   

- П/ст "Пловдив" 400кV - възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - разширение и реконструкция на ОРУ 400кV:
    · Първична комутация
    · Вторична комутация
    · Релейна защита с автоматика и телемеханика
    · Строително-конструктивна част
- П/ст "Пловдив" 400кV - възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - разширение и реконструкция на ОРУ 220кV:
    · Първична комутация
    · Вторична комутация
    · Релейна защита с автоматика и телемеханика
    · Строително-конструктивна част
- П/ст "Пловдив" 400кV - възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - ново ЗРУ 31,5кV:
    · І-на и ІІ-на комутация, релейни защити
    · Архитектурна и строително-конструктивна част.
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - временно съоръжаване на два броя изводи 220 кV:
    · Релейни защити с автоматика и телемеханика
    · Строително-конструктивна част
- П/ст"Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - реконструкция на уредба 110кV:
    · Първична и вторична комутация
    · Релейни защити с автоматика и телемеханика
    · Строително-конструктивна част
    · Вертикална планировка, пътища и ограда
- П/ст"Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · ЗРУ с КРУ 20кV за СН
    · ЗРУ с КРУ 10кV за СН
- П/ст"Марица изток "220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · Гаражи - Архитектурна част, строително-конструктивна част, ел.осветление
- П/ст"Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · Геодезична снимка извън рамките на ОРУ 220кV и 110кV с оглед отводняване на площадките.
- Подстанции 110кV - Изготвяне на технически изисквания за избор на акумулаторни батерии:
    · определяне на товарите
    · схеми на свързване
    · методика за избор.
- П/ст " Алфатар" ОРУ 110кV - подмяна на портали, секциониране на шинната система и изместване на поле ВО - І-на и ІІ-на комутация;
- П/ст" Горна Оряховица - изток"110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст" Свищов" 110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст" Стражица" 110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст" Габрово" 110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст" Полски Тръмбеш" 110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст" Горна Оряховица" 220/110кV - заземителна инсталация в ОРУ 220кV и 110кV, командна сграда и около ЗРУ Ср.Н. с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст" Трявна" 110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст"Дряново" 110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст" Елена" 110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст "Павликени" 110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст "Севлиево" 110/20кV - заземителна инсталация в ОРУ 110кV и около ЗРУ с актуализация на гръмозащитната инсталация
- П/ст "Рила" 110/10кV - смяна на прекъсвач 110кV тип HPGE 11/15 E с прекъсвач тип ЗАР 1-FG, 123кV на Трансформатор 2:
    · І-на и ІІ-на комутация, строително-конструктивна част
- П/ст "Черни връх" - подмяна на разединители в ОРУ 110кV:
    · І-на и ІІ-на комутация, строително-конструктивна част
- П/ст "Асеновград" - реконструкция на заземителен контур
- П/ст "Пловдив" 400кV - Вторична комутация - ускорение на релейни защити на изводи 110кV
- П/ст"Асеновград ІІ" - Вторична комутация - ускорение на релейни защити на изводи 110кV
- Пречиствателна станция "Кубратово" - ОРУ 110кV-подмяна на разединители
- ВЕЦ" Кърджали" - ОРУ 110кV - екзекутивна документация по вторична комутация: разгънати и монтажни схеми с помощни чертежи
- П/ст "Бобов дол"110/20кV - ОРУ 110кV - маслосборна канализация и котловани под трансформаторите
- Възел 110кV "Разград ІІІ" - определяне и корекция надлъжни и напречни профили на площадката
- П/ст "Кърджали І" - ОРУ 110кV - определяне място за ВО и проверка на съоръжения
- П/ст "Кърджали І" - реконструкция релейни и диференциални защити на силови трансформатори

Електропроводи ВН:   

- ВЛ 400кV "Черно море" - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип ·PGW:
    · Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата
    · Електромеханични изчисления
    · Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже.
- ВЛ 400кV "Джерман-Осогово" - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип ·PGW:
    · Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата
    · Електромеханични изчисления
    · Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже.
- ВЛ 110кV "Бодрост" - Подмяна на мълниезащитно въже С-70 с оптичен кабел тип ·PGW:
    · Трасиране и изготвяне надлъжни профили на трасетата
    · Електромеханични изчисления
    · Технически условия за оразмеряване на оптичен кабел и МЗ въже.
- ВЛ 220 кV за външно ел.захранване на БПС-4
- ВЛ 110 кV за външно ел.захранване на БПС-4
- ВЛ 220кV "Ростов" - реконструкция между № 2-3
- ВЛ 110кV "Баба Вида" (от ст. № 14 до ст. № 51) - Рехабилитация на ВЛ в землищата на селата Слана бара, Бела Рада, Буковец и Войница, община Видин
- ВЛ 110кV "Чая" пред п/ст"Асеновград І" - оразмеряване и конструиране на призматично удължение на стълб № 2 тип 13 ЪТ 600 - 400
- ВЛ 110кV "Чавдарци" - Рехабилитация на ВЛ
- ВЛ 110кV п/ст "Марица - изток" - п/ст"Харманли" - Усилване на стълбовете.
- ВЛ 220кV п/ст"Марица - изток" - п/ст"Пловдив-юг" ("Тракия") - Реконструкция в междустълбия № 94-95
- ВЛ 110кV за п/ст "Делянките"110/20кV с ВЛ 110кV:
    · ВЛ 110кV реконструкция и присъединяване към п/ст"Делянките"
    · ВЛ 110кV п/ст"Малък Преславец"-п/ст"Делянките"
    · ВЛ 110кV п/ст"Тутракан"-п/ст"Малък Преславец" - довършителни и ремонтни работи.
- ПП за ВЛ 20кV на п/ст" Делянките" 110/20кV
- РП за ВЛ 20кV на п/ст" Делянките" 110/20кV
- ВЛ 20кV и НН - Реконструкция и изместване от чашата на язовирно езеро "Мадан"
- Присъединяване на п/ст "Прослав" 110/20кV към ЕЕС:
    · ВЛ 110кV п/ст "Прослав"-п/ст "Хр.Смирненски"
    · ВЛ 110кV п/ст"Прослав"-п/ст"Нови Кричим"
    · ВЛ 110кV п/ст"Прослав"-п/ст"Пловдив-юг"
    · ВЛ 110кV п/ст"Прослав"-ТЕЦ"Пловдив"
- ВЛ 400кV ТЕЦ "Марица изток 3" - п/ст"Алибейкьой" (Турция) на територията на България - оформяне на площадката на стълб № 132
- ВЛ 400кV ТЕЦ "Марица изток 3" - п/ст"Алибейкьой" (Турция) на територията на България - екзекутивен проект
- ВЛ 110кV за присъединяване на новите ВЕЦ от Каскада "Горна Арда" - пресичане с пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на Пътно управление-Кърджали
- ВЛ 20кV за резервно захранване СН на ВЕЦ "Бял извор" - пресичане с пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на Пътно управление-Кърджали
- ВЛ 110кV п/ст "Северни Родопи" - п/ст "Давидково" - участък от п/ст"Северни Родопи" до стълб №51
- ВЛ 110кV "Топола-Развигор" - изместване на ВЛ от площадката на новата п/ст"Разград 3".

АТЕС   

- Проектиране на Автоматизирана система за диспечерско управление на електроенергийното стопанства, управлявано от РДС "Марица изток" - разширение на АСДУ с периферен пост за п/ст "Обручище"
- Проектиране на Автоматизирана система за диспечерско управление на електроенергийното стопанства, управлявано от РДС "Марица изток" - разширение на АСДУ с периферен пост за п/ст "Бели бряг"
- Изпълнение монтажни работи по внедряване на система "Телегир" в следните енергийни обекти:
    · п/ст Бонония
    · п/ст Златица
    · п/ст Петрич
- П/ст"Делянките"110/20кV с ВЛ 110кV - телемеханика и диспечерски телефонни връзки
- Присъединяване на п/ст "Прослав"110/20кV към ЕЕС - телемеханика и диспечерски телефонни връзки
- Присъединяване на п/ст "Поморие"110/20кV към ЕЕС - телемеханика и диспечерски телефонни връзки
- Присъединяване на п/ст "Созопол"110/20кV към ЕЕС - телемеханика и диспечерски телефонни връзки
- П/ст "Пловдив" 400кV - възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV:
- Разширение и реконструкция на ОРУ 400кV - автоматика и телемеханика
- Разширение и реконструкция на ОРУ 400кV - диспечерски В.Ч.връзки

Градски мрежи:   

- Проучване трасета за оптични кабели в гр.София, както следва:
    · П/ст "Рила"- ЦДУ
    · П/ст "Красно село" - ЦДУ
    · П/ст "Рила" - НЕК ЕАД - П"МВН"
    · ТЕЦ "София" - ЦДУ
    · П/ст "Модерно преградие" - ЦДУ
    · П/ст "Красно село" - НЕК ЕАД - П"МВН"
- РП за КЛ 20кV за п/ст "Прослав"110/20кV
- РП за КЛ 20кV за п/ст "Созопол"110/20кV

Строителна група:   

- П/ст "Зора"110/10кV - сграда ЗРУ 10кV - сеизмично укрепване
- Възел 110кV "Разград 3" - ОРУ 110кV:
    · Аксонометрия и ситуация
    · Портали и масички с фундаменти
    · Вертикална планировка, пътища и ВиК
- П/ст "Алфатар" ОРУ 110кV - подмяна на портали, секциониране на шинната система и изместване на поле ВО, строително конструктивна част - аксонометрия, ситуация, масички и изчисления
- П/ст "Бобов дол" ОРУ 110кV - портали и фундаменти на шинната система - аксонометрия, ситуация, масички и изчисления
- ТЕЦ "Марица 3 Димитровград" - ОРУ 110кV - Укрепване на портални конструкции:
    · Проверка носимоспособността на отслабените сечения с конструктивно решение
    · Укрепване на стоманената част и фундаменти с изчисления.
- П/ст "Белово"110/20кV - укрепване и подмяна ЖБ портали в ОРУ 110кV: аксонометрия, колони, ригели, фундаменти и изчисления.
- П/ст "Асеновград" ОРУ 110кV - подмяна бетонови ригели и портали: аксонометрия, колони, ригели, фундаменти и изчисления.
- П/ст "Камено" 110/20кV - укрепване на пропадащи преградни стени в действаща ЗРУ
- П/ст "Рила" 110/10кV - подмяна на прекъсвач 110кV тип HPGE 11/15 E с прекъсвач тип ЗАР 1-FG, 123кV на Трансформатор 2 - АС част
- П/ст "Черни връх" - подмяна на разединители в ОРУ 110кV - строително-консруктивна част
- П/ст "Делянките" 110/20кV с ВЛ 110кV:
    · ОРУ 110кV: аксонометрия и ситуация, портали, масички
    · Вертикална планировка и ВиК
    · Командна и технологична сгради - Архитектурна част и строително конструктивна част
    · Аварийно складова база - Архитектурна част и строително конструктивна част.
- П/ст"Пловдив" 400кV - възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - разширение и реконструкция на ОРУ 400кV:
    · Аксонометрия, ситуация, портали, масички и фундаменти
    · Вертикална планировка, пътища и ВиК.
- П/ст"Пловдив" 400кV - възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - ново ЗРУ 31,5кV и ОРУ 31,5кV:
    · Архитектурна част
    · Строително-конструктивна част.
- Възел 110кV "Разград ІІІ" - ОРУ 110кV - Проверка и изменения в строителни конструкции на база нови геоложки условия
- П/ст "Кърджали І" -ОРУ 110кV - Укрепване и проверка масички и съоръжения
- П/ст"Марица изток"220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - временно съоръжаване на два броя изводи 220 кV:
    · Строително-конструктивна част.


» 2003 г.

Общо енергийни разработки:   

- Научни изследвания на п/ст "Бургас-индустрия"110/20кV - рехабилитация на ОРУ 110кV и избор на конфигурация на система за цифрови релейни защити, автоматика и телемеханика:
    · Защита на електрическите съоръжения 110кV - координация на изолацията
    · Избор и конфигурация на система за ЦРЗА - част вторична комутация и телемеханика
    · Проверка на съоръженията и потокоразпределение на шини 110кV
- Научни изследвания на п/ст "Горна Оряховица"220/110/20кV - реконструкция на ОРУ 110кV с подмяна на портали:
    · Състояние на строителните конструкции и оценка
    · Оценка на възможността обходната шина 110кV да обхваща всички присъединения
    · Проверка на съоръженията и потокоразпределение на шини 110кV

Подстанции:   

- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - нова уредба 400кV:
    · Първична и вторична комутация
    · Релейни защити с автоматика и телемеханика
    · Строително-конструктивна част
    · Вертикална планировка, ВиК, пътища и ограда.
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - реконструкция на уредба 220кV:
    · Първична и вторична комутация
    · Релейни защити с автоматика и телемеханика
    · Строително-конструктивна част
    · Вертикална планировка, пътища и ограда
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - уредба 31,5кV към трафо 400/220кV:
    · Първична и вторична комутация с релейна защита
    · Строително-конструктивна част - сграда ЗРУ 31,5кV
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - уредба 31,5кV към трафо 400/110кV:
    · Първична и вторична комутация с релейна защита
    · Строително-конструктивна част - сграда ЗРУ 31,5кV
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · Командно-производствена сграда - Архитектурна част, строително-конструктивна част, ел.инсталации, отопление, вентилалация, климатизация
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · СОТ- командно-производствени сгради, ОРУ 400кV, ОРУ 220кV и ОРУ 110кV
- П/ст" Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · Противопожарна помпена станция
    · Пожароизвестяване - командно-производствени сгради
    · Пожарогасене - командно-производствени сгради
    · Пожарогасителна инсталация в кабелен подвал
    · Сухотръбна пожарогасителна инсталация на трансформатори
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · Маслосборна дренажна канализация от леглата на трансформаторите
    · Маслосборен резервоар и резервоар за вода за пожарогасене
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · Азотно пожарогасене за силови трансформатори 400/220кV и 400/110кV
- Присъединяване на п/ст "Прослав" 110/20кV към ЕЕС:
    · ОРУ 110кV - І-на и ІІ-на комутация, ел.осветление
    · Командно-технологична сграда - АС част, ел.осветление и инсталации
    · Технологично - производствена сграда - АС част, ел.осветление и инсталации.
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · ОРУ 110кV - Вертикална планировка, пътища и отводняване на площадката
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · ОРУ 220кV - Вертикална планировка, пътища и отводняване на площадката
- НИ на п/ст "Горна Оряховица" 220/110/20кV - реконструкция на ОРУ 110кV с подмяна на портали
- Научни изследвания на п/ст "Бургас-индустрия" 110/20кV - рехабилитация на ОРУ 110кV и избор на конфигурация на система за цифрови релейни защити, автоматика и телемеханика:
    · ОРУ 110кV - І-на комутация, ел.осветление, пътища и ограда
- П/ст"Фестивална" 110/20/10кV- Преустройство на ЗРУ Ср.Н. - ППП
- П/ст "Фестивална" 110/20/10кV - Подмяна разединители в ОРУ 110кV - І-на, ІІ-на комутация
- П/ст" Г.Димитров" 110/10кV - Подмяна прекъсвачи и разединители в ЗРУ 110кV - І-на, ІІ-на комутация
- П/ст "Балкан"220/110/20/10кV:
    · Ремонт на заземителна инсталация на ОРУ 220кV, ОРУ 110кV и около ЗРУ
    · Мълниезащитна инсталация на уредби 220кV, 110кV, командна сграда и ЗРУ.

Електропроводи ВН:   

- ВЛ 110кV "Изгрев" - рехабилитация
- ВЛ 400кV "Джерман-Осогово" - изместване в района на Сгуроотвал "Каменик"
- ВЛ 110кV "Попица" - рехабилитация
- ВЛ 110кV "Подем" - актуализация до стълб № 27
- ВЛ 110кV "Бургас-индустрия" - реконструкция
- ВЛ 400кV "Сакар" - изменение в опъвателно поле № 99-112
- ВЛ 110кV п/ст"Северни Родопи" - п/ст"Ардино" - изменение в участъка от стълб № 40 до стълб № 45
- ВЛ 110кV "Игнатиев" - реконструкция в участъка от стълб № 5 до стълб № 30
- ВЛ 400кV "Хеброс" - реконструкция пред ОРУ 400кV на ТЕЦ "Марица-изток 3"
- ВЛ 110кV "Върба" - реконструкция в участъка от стълб № 31 до стълб №37
- ВЛ 110кV за п/ст "Прослав" - трасета за новите ВЛ
- ВЛ 110кV п/ст "Северни Родопи" - п/ст "Ардино" - временно присъединяване към съществуващата п/ст "Ардино"
- ВЛ 220кV "Елин Пелин"-Байлово" - електромеханично оразмеряване на оптични кабели тип ·PGW на фирма Пирели
- ВЛ 220кV "Рила 1 и 2" - мълниезащита в участъка от стълб № 15 до стълб № 22
- ВЛ 400кV п/ст"Карлово" - п/ст"Пловдив-юг" - ново трасе от стълб № 81 до п/ст" Пловдив-юг"
- Временна връзка 400кV между ВЛ 400кV "Хеброс" и "Родопи" пред п/ст "Пловдив-юг"
- ВЛ 110кV "Игнатиев" - изместване в участъка от стълб № 35 до п/ст "Чернозем"

Градски мрежи   

- П/ст "Фестивална" 110/20/10кV - реконструкция кабелни изводи
- П/ст "Хасково II" - кабелни изводи - пренареждане
- Избор на оптични кабели за диспечерска връзка на НЕК

АТЕС   

- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV и 110кV и СН:
    · Телемеханика - уредба 400кV
    · Телемеханика - уредба 220кV
    · Телемеханика - уредба 110кV
    · Диспечерски телефонни връзки
    · Апаратура за връзка по мълниезащитно въже с вградени оптични влакна.
- Научни изследвания на п/ст "Бургас-индустрия"110/20кV - рехабилитация на ОРУ 110кV и избор на конфигурация на система за цифрови релейни защити, автоматика и телемеханика:
    · Телемеханика
    · Диспечерски телефонни връзки

Строителна група:   

- Присъединяване на п/ст "Прослав" 110/20кV към ЕЕС:
    · Командна и технологична сгради - Архитектурна част и строително-конструктивна част
    · Технологично-производствена сграда - Архитектурна част и строително-конструктивна част.
- П/ст "Пловдив" 400кV - възможности за реконструкция на уредба 400кV по схема прекъсвач и половина с последващите от това промени в уредби 220кV и 110кV - Разширение и реконструкция на ОРУ 220кV:
    · Аксонометрия, ситуация, портали, масички и фундаменти
    · Вертикална планировка, пътища и ВиК
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Нова уредба 400кV- строително-конструктивна част
    · Аксонометрия, ситуация, портали, масички и фундаменти
    · Вертикална планировка, пътища и ВиК
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · Реконструкция на уредба 220кV - Строително-конструктивна част:
    · Аксонометрия, ситуация, портали, масички и фундаменти
    · Вертикална планировка, пътища и ВиК
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Реконструкция на уредба 110кV - Строително-конструктивна част:
    · Аксонометрия, ситуация, портали, масички и фундаменти
    · Вертикална планировка, пътища и ВиК
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · ЗРУ с КРУ 20кV за СН - Архитектурна част, строително-конструктивна част
    · ЗРУ с КРУ 10кV за СН - Архитектурна част, строително-конструктивна част
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН:
    · Гаражи - Архитектурна част, строително-конструктивна част
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Уредба 31,5кV към трафо 400/220кV:
    · Сграда ЗРУ 31,5кV с ОРУ 31,5кV - Архитектурна част и строително- конструктивна част
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Уредба 31,5кV към трафо 400/110кV:
    · Сграда ЗРУ 31,5кV с ОРУ 31,5кV - Архитектурна част и строително- конструктивна част
- П/ст" Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Командно-производствена сграда:
    · Архитектурна част
    · Строително-конструктивна част
- П/ст "Марица изток" 220/110кV, гр.Гълъбово - Разширение и реконструкция с въвеждане на напрежение 400кV, разширение и реконструкция на уредби 220кV, 110кV и СН - Технологично-производствена сграда:
    · Архитектурна част
    · Строително-конструктивна част.
- Научни изследвания на п/ст "Горна Оряховица" 220/110/20кV - реконструкция на ОРУ 110кV с подмяна на портали:
    · Състояние на строителните конструкции и оценка.
- Научни изследвания на п/ст "Бургас-индустрия" 110/20кV - рехабилитация на ОРУ 110кV и избор на конфигурация на система за цифрови релейни защити, автоматика и телемеханика:
    · Състояние на строителните конструкции и оценка
- П/ст "Фестивална" 110/20/10кV - Преустройство на ЗРУ Ср.Н.-ППП
    · Строително-конструктивна част
- П/ст "Фестивална" 110/20/10кV - Подмяна разединители в ОРУ 110кV
    · Строително-конструктивна част
- П/ст "Г.Димитров" 110/10кV - Подмяна прекъсвачи и разединители в ЗРУ 110кV
    · Строително-конструктивна част


» 2004 г.

Общо енергийни разработки:   

- Външно електрозахранване на Ветроенергиен парк в землището на село Свети Никола, община Каварна
- Реконструкция на ОРУ 110кVна ВЕЦ "Ст.кладенец" - предпроектни проучвания
- Енергийни изследвания за гр. София за периода 2010 - 2015 г.

Подстанции:   

- П/ст Бургас индустрия - разширение и преустройство на ОРУ 110кV .
    · SАS за ОРУ 110kV и 20kV с контролери
    · Релейни защити за уредба 110кV
- П/ст "Горна Оряховица" - нова ЗРУ 20kV
    · Първична комутация
    · Вторична комутация
    · Строително конструктивна част
- П/ст "Хасково ІІ" 110/20kV преустройство на уредба 20kV
    · Първична комутация
    · Строително конструктивна част
- П/ст" Камено" - техническа помощ - ускорени релейни защити
- П/ст" Балкан габрово" 220/110/20kV
    · Заземителна инсталация
- П/ст" Фестивална" 110/20/10kV преустройство на уредба 20kV
- П/ст "Пловдив" 400/220/110/31,5kV - тръжни документи за взимане под ключ чрез международен търг на EBRD
- Център Moto Phoe Ford - защитна инсталация по OHL 110kV
- П/ст" Орион" 110/20/10кV - ОРУ 110кV - Подмяна на разединители 110кV
    · Първична комутация
    · Вторична комутация
- П/ст" Капитан Петко" 110/20кV - Укрепване на преградни стенички в ЗРУ 20кV
    · Първична комутация
- П/ст"Пловдив" 400/220/110/20кV
    · Сграда за технологични помещения за специализиран технически персонал - технологична част, компютърна, телефонна и електро инсталация и ВиК
    · Допълнителна сграда за апаратни зали за комуникационна апаратура
- Подмяна на прекъсвач "Секциониране" ММО 110/1600А в ЗРУ 110кV на п/ст" Средец"
- Проучване и проектиране на "Заземяване през АС неутралата на силови трансформатори 110/10кV на страна 10 кV в п/ст "Бояна"
- Проектиране подмяната на прекъсвач "Секциониране" ММО 110/1600А в ЗРУ 110кV на п/ст" Студентски град"
- Ускорени релейни защити 110кV на ВЛ110кV "Спартак"
- П/ст "Пловдив" 400кV - Временно ел. захранване по време на реконструкцията
- П/ст "Джумая" 110/20кV - ново захранване с КРУ 20кV
- П/ст "Пловдив" 400кV - Съставяне на екзекутивна документация към силови трансформатори 400/110кV
- П/ст "Металургична" 400/110кV - Възстановяване функционалност на изгорял трансформатор 400/110кV 250MVA
- П/ст "Бояна" - подмяна на вентилни отводи
- П/ст "Враждебна" - подмяна на вентилни отводи
- П/ст "Пловдив Юг" - 400/220/110кV - Реконструиране ОРУ 220кV
    · Първична комутация
    · Строително-конструктивна част
- ВЕЦ "Въча II" - Техническо задание за възбуждане на Хидрогенератор 1 и Хидрогенератор 2

Електропроводи ВН:   

- ВЛ 20кV "Лакпром" - Работен проект
- ВЛ 110кV "Димитровград" - техническа помощ
- ВЛ 110кV до Ford - център - защита
- ВЛ 110кV "Северни Родопи" -  "Давидково" - Екзекутивни чертежи
ВЛ 110кV "Давидково" - Екзекутивни чертежи
- "Ардино" -  "Давидково" - Екзекутивни чертежи
- ВЛ 110кV "Морско око" - Нови линии с реклозери
- ВЛ 400кV - стълб N·81 -п/ст "Пловдив" - Карлово - нови стълбове 400кV
- ВЛ 110кV "Бистрица" - "Павлово" - защита на административна сграда
- ВЛ 220кV "Tракия" - "Румелия" - нови стълбове
- ВЛ 220кV "Румелия" - Първенец" - нови стълбове
- ВЛ 400кV "Червена могила" - "Стоб" - Македония - Тръжни документи
- ВЛ 220кV "Елин Пелин" - Байлово" - OPGW
- ВЛ 400кV- Червена могила" - OPGW
- ВЛ 110кV "Българка" - преустройство с рехабилитация
- ВЛ 400kV "Нишава" България - Сърбия - OPGW
- ВЛ 110кV п/ст "Фестивална" - п/ст "Младост" (Жуков) - Реконструкция в опъвателно поле №6 същ.-
- Подмяна на м.з.в. с оптичен кабел тип OPGW на ВЛ 110кV Възел "Разград" - п/ст" Разград 1"("Багрян"-"Ралица")
- ВЛ "Камен дел " - " Боерица " и ВЛ "Горна баня" - "Резиденция" - Проучване на варианти за реконструкция за съществуващите 110кV ВЛ "Камен дел "-" Боерица " и ВЛ "Горна баня"-"Резиденция" в участъка от п/ст"Красно село" до Околовр.път на гр.София
- Изместване на съществуващ стълб от ВЛ "Изгрев"
- Изследване необходимостта от защита на проводниците на 110кV "Вишеград" - "Граничар"
- ВЛ 110кV за присъединяване на п/ст "Прослав" към системата
- ВЛ 110кV п/ст "Хр. Смирненски" - п/ст "Прослав"
- ВЛ 110kV ТЕЦ Пловдив - п/ст "Прослав"
- ВЛ 110kV п/ст "Н. Кричим" - п/ст "Прослав"
- ВЛ 400kV през п/ст "Пловдив" - временно присъединяване
- ВЛ 220kV през п/ст "Пловдив" - изместване
- ВЛ 110kV - "Доростол" - реконструкция
- ВЛ 110kV - "Вишеград - Граничар" - реконструкция

АТЕС   

- Работно проектиране на п/ст "Бургас-индустрия" 110/20кV - рехабилитация на ОРУ 110кV и избор на конфигурация на система за цифрови релейни защити, автоматика и телемеханика
    · Въвеждане на пълна телемеханизация без дежурен персонал
    · ВЧ канал п/ст "Бургас-индустрия" - п/ст" Бургас 400кV"
    · ВЧ канал п/ст" Бургас-индустрия" - п/ст" Победа"
    · ВЧ канал п/ст" Бургас-индустрия" - п/ст "Славейков"
    · ВЧ канал п/ст" Бургас-индустрия" -- п/ст "Рибари"
    · ВЧ канал п/ст "Рибари" - п/ст "Победа"
    · ВЧ канал п/ст "Бургас-индустрия" - п/ст "Бургас 400Кv по ВЛ "Спартак"

Градски мрежи:   

- Оптически връзки между националната мрежа и ЦДУ
    · по съществуваща въздушна мрежа на градския електро транспорт
    · по съществуващи кабелни канали.
- П/ст "Прослав". Преработка и въвеждане на нови КЛ 20кV с нови проходни будки за "Сифон-С", "Помпена станция-юг", връзки с ВЛ 20кV "Прослав", "Злати трап", "Оризаре4","Ортахан","Костиево","Либхер-1","Либхер-2" и "6-ти км".
- П/ст "Прослав", КЛ 20кV от п/ст"Прослав", Преработка на тръбна мрежа и изграждане на нови участъци към "Еврейско селище"
- П/ст"Прослав", КЛ 20кV от п/ст"Прослав"-преработка на тръбна мрежа и изграждане на нови участъци в южна посока за "Хирургии", "Блокови жилища" и "Пещерско шосе"

Строителна група:
  

- П/ст "Джумая" 110/20kV - нова сграда
    · Архитектурна част
    · Строително-конструктивна част
    · инсталации
- П/ст "Пловдив" 400kV - нова сграда А
    · Архитектурна част
    · Строително-конструктивна част
    · инсталации
- П/ст "Пловдив" 400kV - нова сграда Б
    · Архитектурна част
    · Строително-конструктивна част
    · инсталации
- ВЛ 20кV "Mорско око" - автореклозери
- П/ст "Хасково център" 110/20kV преработка от 5-етажна в нова 3-етажна сграда
    · Архитектурна част
    · Строително-конструктивна част
    · инсталации
- П/ст"Капитан Петко"110/20кV - Укрепване на преградни стенички в ЗРУ 20кV
    · Архитектурна част
    · Строително-конструктивна част
    · инсталации
- П/ст"Орион" 110/20/10кV - ОРУ 110кV - Подмяна на разединители 110кV - масички
- Проучване и проектиране на "Заземяване през АС неутралата на силови трансформатори 110/10кV на страна 10 кV в п/ст "Бояна" - фундаменти, конструкции и др.
- Проучване и проектиране подмяната на прекъсвач "Секциониране" ММО 110/1600А в ЗРУ 110кV на п/ст "Студентски град"
- Проучване и проектиране подмяната на прекъсвач "Секциониране" ММО 110/1600А в ЗРУ 110кV на п/ст "Средец"
- П/ст "Металургична" - 400/110 kV - фундаменти за силов трансформатор
- П/ст "Асеновград" 110/20 kV - котловани под силови трансформатори

По всички обекти сътрудниците на фирмата упражняват своевременно необходимия авторски надзор, като дават компетентни решения на място по време на изграждането и въвеждането на обекта в действие
     ЕлектроЕнергопроект ООД © 2005 Всички права запазени. web design by: Yar·slav Stanev